Blog Archives

มีน้ำปะปนไปกับไอน้ำมากเกินไป

ถาม มีน้ำปะปนไปกับไอน้ำมากเกินไป ตอบ 1. ตรวจสอบการใช้ปริมาณไอน้ำ หากเกิด Priming เนื่องจาก Peak load ก็จำเป็นต้องปรับปรุงการจ่ายไอน้ำให้ค่อยเป็นค่อยไป, เดิน Boiler Pressure ให้ได้ความดันสูงสุดเพื่อลดความเร็วของไอน้ำลง และใช้ Separatorติด ณ ขาออกของ Steam Boiler นอกจากนี้การเกิด Priming จะทำให้ระดับน้ำใน Boiler สูงขึ้น ทำให้ Pump น้ำหยุดลง ซึ่งเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับความต้องการไอน้ำสูง ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ระบบ 2 term element ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำให้ทัน กับความต้องการซึ่งประกอบด้วย Steam meter, Level probe

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Steam Meters

ถาม เนื่องจากทางโรงงานไม่เคยทราบปริมาณการใช้ไอน้ำมาก่อนเลยจึงอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Steam Meters ตอบ Steam Meter เป็นตัววัดปริมาณไอน้ำที่ใช้เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขหากมี ความผิดปกติ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ และประสิทธิภาพในขบวนการผลิตและเป็นที่ยอมรับกันว่าหลังจากมีการวัดการใช้ไอ น้ำแล้ว สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงทำให้ประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 5-25%

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler