Blog Archives

การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping และ Valve

ถาม การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping, Valve, การใช้ Steam ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Steam และ Boiler ตอบ ควรมีการสำรวจ Plant โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอน้ำ นอกจากนี้ควรจัดหลักสูตรไอน้ำเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ

Tagged with: , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง

ถาม น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง ตอบ Steam ที่ป้อนเข้า Turbine ควรมีการดักน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแนะนำให้ใช้ Separator เป็นตัวดักน้ำก่อนเข้า Turbine ขนาดของ Separator ควรเหมาะสมกับปริมาณไอน้ำที่วิ่งผ่าน หากน้ำตามไปได้ก็จะสามารถพาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามไปสะสมในอุปกรณ์ได้

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย)

ถาม มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย) ตอบ ใช้ไอน้ำในการอบลูกด้าย ถ้าต้องการแค่ความร้อนให้ใช้ Steam Separator ดักเอาละอองน้ำที่ปนมากับไอน้ำออกเสียก่อน แล้วค่อยจ่ายไอน้ำที่แห้งนี้เข้าไป จะลดปัญหาการตามไปของน้ำได้มาก โดยใช้ขนาด Separator เท่ากับท่อไอน้ำนี้จ่ายเข้าตู้อบ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ

ถาม คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ ตอบ ติดตั้ง Steam trap ในระยะทุกๆ 30 ม. และใช้ Steam Separator พร้อม Float Trap ที่ท่อ Main steam ก่อนเข้าขบวนการผลิต

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ถาม เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant (Turnaround) อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap ว่าอุดตันหรือไม่ จุดติดตั้งทุกระยะ 30-50 m. ครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแนวท่อ สังเกตว่า Trap ที่ใช้อยู่เป็นชนิดอะไร เช่น หากใช้ Invert Bucket Trap อยู่ ช่วง Start up การระบายอากาศผ่านรูที่ Bucket ก้นถ้วยจะช้ามากก็จะเกิด Air lock จนไม่สามารถ Drain Condensate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm

ถาม อยาก ทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm รุ่น DP17E เพราะที่โรงงานใช้อยู่ และเจอปัญหาพบว่าแตกร้าว ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ในขณะที่ตัวอื่นใช้งานพร้อมกันไม่พบปัญหาดังกล่าวใน Pressure reducing valve DP17, DN40 ตอบ Reducing valve รุ่น DP17E จะมี Solinoid valve ติดอยู่ที่ Control pipe แต่ Reducing valve รุ่น DP17 จะไม่มี Solinoid valve ซึ่ง Solinoid valve นี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิด ไอน้ำไปยัง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก

ถาม Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก ตอบ แนะนำให้ติดบอลวาล์วไว้ที่ปลายไส้กรองของ Strainer แทน Cap ที่อุดอยู่ เพื่อระบายเศษสกปรกตกค้าง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ไม่ทราบปริมาณการใช้ Steam ของแต่ละ Plant มีโครงการขยายกำลังผลิต

ถาม ไม่ทราบปริมาณการใช้ Steam ของแต่ละ Plant มีโครงการขยายกำลังผลิต ตอบ ใช้วิธีคำนวณแยกเป็นชนิดของเครื่องจักรและท่อ Main รวมทั้งให้คำนึงถึง C ของ Boiler Capacity ด้วย บริษัทฯ FROM and AT 100 ยินดีส่งวิศวกรไอน้ำเข้าพบเพื่อออกแบบขนาดและระบบท่อไอน้ำภายในโรงงาน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, ระบบงานท่อ boiler

Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย

ถาม Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย Float จะหลุดบ่อย อาศัยเปิด By-pass ช่วย ตอบ เครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Plate heat ส่วนมากจะถูกออกแบบให้ใช้กับไอน้ำความดันต่ำ ประมาณ 1-3 bar (120-143°C) เนื่องจากข้อจำกัดของ Seal เช่น EPDM ซึ่งทนอุณหภูมิสูงสุดเพียง 160°C นอกจากนี้บ่อยครั้ง Plate heat ถูกออกแบบ Over size 50%-200% ก็ยิ่งทำให้แรงดันหลัง Control Valve ต่ำลงกว่าความดันที่ปรากฎใน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท

ถาม ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรที่มีการเพิ่มขึ้นจากเดิมเรื่อยๆ แต่ท่อ Main เท่าเดิม ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรไหมครับ และจะแก้ไขอย่างไร (ในเรื่องประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน) และมีผลกับ Steam Trap ไหมครับ ตอบ หากมีการเพิ่มเครื่องจักรโดยต่อจาก Main เดิม ถ้าไม่มีการเผื่อ Main ไว้จะได้ความดันไอน้ำที่ต่ำกว่าความต้องการ ทำให้อุณหภูมิของไอน้ำลดต่ำลงด้วยประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของเครื่อง จักรก็ลดตามไปด้วย แก้ไขโดยการเปลี่ยนขนาดท่อ Main เดินท่อ Main เพิ่มอีกท่อหนึ่ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler