Blog Archives

ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube

ถาม ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube ตอบ Heat Exchanger แบบ Shell and tube สามารถสร้างให้ใช้วัสดุได้มากชนิดกว่า ทนทั้งความดันและอุณหภูมิได้สูงตามต้องการ แต่กินที่มาก ส่วน Plate ประสิทธิภาพในการถ่ายเทสูง กินที่น้อย แต่จะมีขีดจำกัดตรงอุณหภูมิถ้าสูงต้องใช้ปะเก็นที่ทนอุณหภูมิสูง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร?

ถาม จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร? ตอบ การออกแบบ Heat Exchanger จะต้องรู้ load ที่ต้องการเพื่อหาพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะบอกมาเป็น KW

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer

ถาม มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer ต้อง Drain ออกทาง By-pass บางครั้งต้องเปิดทิ้งไว้นานๆ ตอบ การที่ไอน้ำเปียกเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่นเดินความดันที่บอยเลอร์ต่ำเกินไป ทำให้ปริมาตรของไอน้ำโต ไอน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นอาจจะดูดน้ำตามไปได้ หรือขนาดของท่อจ่ายไอเล็กเกินไปหรือการควบคุม TDS ของน้ำในบอยเลอร์สูงเกินไปก็จะเกิด Carry Over เอาน้ำตามไปกับไอน้ำ น้ำที่ตามไปมากนี้ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับสตีมแทรป ทำให้ต้องระบายคอนเดนเสทมากขึ้นหากสตีมแทรปมี Capacity ไม่พอก็ต้องเปิด By-pass ช่วย ในส่วนของ Sprayer ที่พ่นไอน้ำโดยตรงให้กับใบยา หากมีน้ำตามมามากก็จะเป็นอุปสรรคในการควบคุมปริมาณความชื้น จึงควรติดตั้ง Separator เพื่อแยกเอาน้ำออกก่อนที่จะทำการ Spray ทำให้ได้ไอน้ำที่แห้งคงที่การควบคุมจึงเป็นไปได้ง่าย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย

ถาม Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย Float จะหลุดบ่อย อาศัยเปิด By-pass ช่วย ตอบ เครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Plate heat ส่วนมากจะถูกออกแบบให้ใช้กับไอน้ำความดันต่ำ ประมาณ 1-3 bar (120-143°C) เนื่องจากข้อจำกัดของ Seal เช่น EPDM ซึ่งทนอุณหภูมิสูงสุดเพียง 160°C นอกจากนี้บ่อยครั้ง Plate heat ถูกออกแบบ Over size 50%-200% ก็ยิ่งทำให้แรงดันหลัง Control Valve ต่ำลงกว่าความดันที่ปรากฎใน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท

ถาม ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรที่มีการเพิ่มขึ้นจากเดิมเรื่อยๆ แต่ท่อ Main เท่าเดิม ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรไหมครับ และจะแก้ไขอย่างไร (ในเรื่องประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน) และมีผลกับ Steam Trap ไหมครับ ตอบ หากมีการเพิ่มเครื่องจักรโดยต่อจาก Main เดิม ถ้าไม่มีการเผื่อ Main ไว้จะได้ความดันไอน้ำที่ต่ำกว่าความต้องการ ทำให้อุณหภูมิของไอน้ำลดต่ำลงด้วยประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของเครื่อง จักรก็ลดตามไปด้วย แก้ไขโดยการเปลี่ยนขนาดท่อ Main เดินท่อ Main เพิ่มอีกท่อหนึ่ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

ระยะการคุ้มทุนของตัว Plate Heat Exchanger และอยากให้จัดทัศนศึกษาดูโรงงานที่ได้ติดตั้งไปแล้วว่ามีปัญหาหรือไม่

ถาม ระยะการคุ้มทุนของตัว Plate Heat Exchanger และอยากให้จัดทัศนศึกษาดูโรงงานที่ได้ติดตั้งไปแล้วว่ามีปัญหาหรือไม่ ตอบ การ ใช้ Plate Heat เพื่อให้เกิดการคุ้มทุนสูง คืออุณหภูมิของคอนเดนเสทที่ออกจาก Plate Heat ต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ำมากๆ ซึ่งหมายถึง Duty Margin ของ Plate Heat เกินจากโหลดจริงหลายเท่า กรณีดังกล่าวหากการระบายคอนเดนเสทไม่ดีพอเช่น ไม่มี Pumping Trap จะเกิดคอนเดนเสทท่วมขังใน Plat Heat ที่อุณหภูมิต่ำอันเป็นสาเหตุของ Water hammer, อุณหภูมิที่ควบคุมไม่นิ่ง เป็นต้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ Plate Heat ไม่คงที่

ถาม อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ Plate Heat ไม่คงที่ เวลาใช้งานระหว่างเครื่องจักร 1 ตัว กับใช้พร้อมกันทั้งโรงงาน ตอบ เข้าใจว่าคำถามคงจะเป็นว่าใช้ Plate Heat ทำน้ำร้อนจ่ายเข้าไปในเครื่องจักรหลายๆ เครื่อง หากเดิน 1 ตัวอุณหภูมิจะไม่คงที่ ถ้าเดินหลายๆ ตัวอุณหภูมิของน้ำร้อนจะคงที่ดีขึ้น หากเป็นเช่นนี้แสดงว่าในช่วงเดินเครื่องเพียง 1 load น้อย ทำให้ความดันของไอน้ำใน Plate ไม่เพียงพอที่จะระบายคอนเดนเสท ทำให้น้ำขังใน Plate อันเป็นสาเหตุของการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่คงที่ สามารถแก้ได้โดยการใช้ระบบ Pumping Trap สาเหตุของมันก็คือการออกแบบ load ที่ใช้งาน หากมีการใช้ load น้อยๆความดันใน Plate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler