Blog Archives

เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ถาม เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant (Turnaround) อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap ว่าอุดตันหรือไม่ จุดติดตั้งทุกระยะ 30-50 m. ครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแนวท่อ สังเกตว่า Trap ที่ใช้อยู่เป็นชนิดอะไร เช่น หากใช้ Invert Bucket Trap อยู่ ช่วง Start up การระบายอากาศผ่านรูที่ Bucket ก้นถ้วยจะช้ามากก็จะเกิด Air lock จนไม่สามารถ Drain Condensate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย

ถาม Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย Float จะหลุดบ่อย อาศัยเปิด By-pass ช่วย ตอบ เครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Plate heat ส่วนมากจะถูกออกแบบให้ใช้กับไอน้ำความดันต่ำ ประมาณ 1-3 bar (120-143°C) เนื่องจากข้อจำกัดของ Seal เช่น EPDM ซึ่งทนอุณหภูมิสูงสุดเพียง 160°C นอกจากนี้บ่อยครั้ง Plate heat ถูกออกแบบ Over size 50%-200% ก็ยิ่งทำให้แรงดันหลัง Control Valve ต่ำลงกว่าความดันที่ปรากฎใน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท

ถาม การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท • ท่อคอนเดนเสทรั่วบ่อย • มีคราบสีแดงปนไปกับไอน้ำ • เกิด Water Hammer ในระบบ ตอบ สาเหตุใหญ่มาจากน้ำค้างท่อ ไม่สามารถระบายออกได้หลังจากหยุดใช้ไอน้ำ หากแหล่งน้ำป้อนมีคุณภาพไม่ดี โดยเฉพาะอุณหภูมิ Feed tank ต่ำ ค่าเกลือแร่ในน้ำ Feed สูง ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนหนักขึ้น ดังนั้นควรแก้ไขโดยจัดระบบท่อ Steam และ Condensate การติดตั้ง Trap ในบางจุดที่จำเป็น นอกจากนี้ควรเพิ่มอุณหภูมิ Feed tank เพื่อกำจัด O2 โดยใช้ Condensate และ Steam ให้ได้อย่างน้อย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

ระยะการคุ้มทุนของตัว Plate Heat Exchanger และอยากให้จัดทัศนศึกษาดูโรงงานที่ได้ติดตั้งไปแล้วว่ามีปัญหาหรือไม่

ถาม ระยะการคุ้มทุนของตัว Plate Heat Exchanger และอยากให้จัดทัศนศึกษาดูโรงงานที่ได้ติดตั้งไปแล้วว่ามีปัญหาหรือไม่ ตอบ การ ใช้ Plate Heat เพื่อให้เกิดการคุ้มทุนสูง คืออุณหภูมิของคอนเดนเสทที่ออกจาก Plate Heat ต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ำมากๆ ซึ่งหมายถึง Duty Margin ของ Plate Heat เกินจากโหลดจริงหลายเท่า กรณีดังกล่าวหากการระบายคอนเดนเสทไม่ดีพอเช่น ไม่มี Pumping Trap จะเกิดคอนเดนเสทท่วมขังใน Plat Heat ที่อุณหภูมิต่ำอันเป็นสาเหตุของ Water hammer, อุณหภูมิที่ควบคุมไม่นิ่ง เป็นต้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์กับดักไอน้ำ (Steam Trap)

คำว่า “กับดักไอน้ำ (Steam Trap)”  ได้มีการใช้มาหลายครั้งแล้ว  สำหรับในเรื่องนี้  กับดักไอน้ำเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ กำจัดไอน้ำที่เกิดการควบแน่น  ไม่ว่าจะอยู่ภายในท่อหรือในอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำของกระบวนการผลิตก็ตามกับดักไอน้ำ จะต้องสามารถทำการกำจัดไอน้ำที่เกิดการควบแน่นที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดการควบแน่นก่อตัวกันขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นกับระบบอันเนื่องมาจากการอั้นตัวของน้ำ (Waterlogged) ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับท่อไอน้ำก็จะนำไปสู่การเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง (Water Hammer)  ซึ่งทำให้ท่อ ข้อต่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย (วอเตอร์ล๊อก หมายถความถึง ไอน้ำไม่สามารถพาความร้อนไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความร้อน)  ดังนั้นกระบวนการผลิตก็จะหยุดหรืออย่างน้อยที่สุดกระบวนการผลิตก็จะช้าลงอย่างมาก หน้าที่ต่อไปเป็นไปตามชื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของกับดักไอน้ำคือ ป้องกันไม่ให้ไอน้ำปริมาณมากรั่วออกมา อย่างไรก็ตาม กับดักไอน้ำบางชนิดต้องการให้ไอน้ำจำนวนหนึ่งรั่วออกมาเพื่อให้เกิดการเดินเครื่องเป็นไปอย่างถูกต้อง กับดักไอน้ำต้องสามารถกำจัดแก๊สที่เกิดขึ้นในระบบ ถ้าในระบบยังคงมีแก๊สอยู่ แก๊สเหล่านั้นจะเข้าไปแทนส่วนที่เป็นพื้นที่ของไอน้ำ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการพาความร้อนของท่อลดลง และยังไปกั้นไม่ให้ไอน้ำไปถึงที่พื้นผิวถ่ายเทความร้อนให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตด้วย และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือ ท่อ หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เกิดอากาศอัด (Air

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

จุดระบายน้ำทิ้งและแนวทางการวางท่อ (Drain Points and Layout Guidelines)

จากความจริงที่ว่า ไอน้ำที่ผลิตจากน้ำมัน  ข้อดีคือน้ำมีราคาถูก  หาได้ง่ายและผลิตได้มาก  ไอน้ำที่จ่ายเข้าท่อความร้อนส่วนหนึ่งจะส่งผ่านท่อฉนวนบางส่วนจะกลั่นตัวควบแน่นเป็นน้ำและขังอยู่ใต้ท้องท่อทำให้ลดหน้าตัดของท่อลง  เมื่อใช้ไอน้ำปริมาณคงที่ความเร็วของไอน้ำที่วิ่งในท่อจะเพิ่มมากขึ้น  เป็นสาเหตุทำให้ค่าความดันตก (Pressure Drop) สูงขึ้น  และเมื่อน้ำใต้ท้องท่อรวมกันมากขึ้นจะกั้นหรืออุดตันการไหลของไอน้ำ ทำให้เกิดการกระแทกของน้ำเนื่องจากไอน้ำพาน้ำที่กลั่นตัววิ่งไปกระแทก (Water Hammer) ตามข้อต่อ  ข้องอ  อุปกรณ์ วาล์วที่ต่ออยู่ในระบบเกิดความเสียหายได้ ถ้าไอน้ำที่เกิดการควบแน่นหลุดเข้าไปในเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการไอน้ำเปียก (Wet Steam)  จะทำให้เกิดความเสียหายคือ  ทำให้เกิดฝ้าบนหน้าพื้นผิวของการถ่ายเทความร้อนซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการผลิตลดลง  และนำไปสู่การกัดกร่อน  และการกัดกร่อนก็จะค่อยๆ ผ่านไปตามท่อ และข้อต่อ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น  ดังนั้น ต้องกำจัดไอน้ำที่เกิดการควบแน่นออกไปโดยใช้อุปกรณ์กับดักไอน้ำ (Steam Traps) ที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งหากไม่กำจัดแล้วจะทำให้อุปกรณ์และเครื่องจักรดังกล่าวมีภาวะมากเกินไป  และทำให้เกิดความเสียหายเร็วขึ้นอีก การออกแบบระบบท่อจ่ายไอน้ำที่ดีทำให้แน่ใจได้ว่า จะมีการกำจัดไอน้ำที่มีการควบแน่น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler