Blog Archives

จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร?

ถาม จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร? ตอบ การออกแบบ Heat Exchanger จะต้องรู้ load ที่ต้องการเพื่อหาพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะบอกมาเป็น KW

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ไม่ทราบปริมาณการใช้ Steam ของแต่ละ Plant มีโครงการขยายกำลังผลิต

ถาม ไม่ทราบปริมาณการใช้ Steam ของแต่ละ Plant มีโครงการขยายกำลังผลิต ตอบ ใช้วิธีคำนวณแยกเป็นชนิดของเครื่องจักรและท่อ Main รวมทั้งให้คำนึงถึง C ของ Boiler Capacity ด้วย บริษัทฯ FROM and AT 100 ยินดีส่งวิศวกรไอน้ำเข้าพบเพื่อออกแบบขนาดและระบบท่อไอน้ำภายในโรงงาน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, ระบบงานท่อ boiler

วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง

ถาม วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง ตอบ ควรเลือก Meter ที่มีค่าการวัดกว้าง เรียกว่าค่า Turn down ratio เช่น Max.6000 kg/hr และ Min 120 kg/hr

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง

ถาม วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง ตอบ ควรเลือก Meter ที่มีค่าการวัดกว้าง เรียกว่าค่า Turn down ratio เช่น Max.6000 kg/hr และ Min 120 kg/hr

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

การวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของบอยเลอร์

โดยปกติแล้ว งานตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เป็นงานที่เจ้าของกิจการผู้ประกอบการส่วนมากมักจะละเลย และไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทำให้เกิดความสูญเสียพลังงานไปกับไอเสีย( Flue gas) มากเกินความจำเป็น ท่านทราบหรือไม่ว่า การสูญเสียพลังงานไปกับก๊าซร้อนไอเสีย ( Flue gas ) มีมากกว่า 8—35% ขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงและปัจจัยที่มีผลกระทบมากคือ อุณหภูมิของกาซร้อนไอเสียที่ทางออกและปริมาณอากาศที่เกินพอ( Excess air) ในขณะนั้น ดังนั้นการที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณอากาศที่เกินพอ( Excess air) และควบคุมอุณหภูมิของไอเสียให้อยู่ในกำหนดเกณฑ์ (ตามตารางแนะนำ) ของแต่ละชนิดของเชื้อเพลิงก็จะทำให้ท่านสามารถประหยัดเงินของท่านได้มากทีเดียว ข้อเสนอแนะการกำหนดค่า Excess Air ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เชื้อเพลิง Excess air%   O2 ใน Flue gas %     mim

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด